Hoppa till sidans innehåll

Säkerhets- och Ordningsregler

25 JUN 2017 00:00
Fältregler för Tullinge Modellflygare Februari 2017, version 1.4
  • Uppdaterad: 25 JUN 2017 19:27

Det är varje medlems skyldighet att ta del av och följa reglerna i detta dokument ! Reglerna i sin helhet finns i pdf-format

Fältregler för Tullinge Modellflygare_v1.4.pdf

Definitioner och förkortningar

  • SMFF=Sveriges Modellflygförbund
  • TMF=Tullinge Modellflygare
  • RC-flyg=allt motorflyg (över 500g) inkl. turbin (bränsle- och elmotorer), helikopter (el eller bränsledriven) samt ej motoriserat segelflyg
  • Kastflyg=ej motoriserat segelflyg med handstart
  • Parkflyg=Eldriven modell upp till 500g
  • Helikopter hovtingsträning=El- eller bränsledriven helikopter - endast hovring, ej normal flygning

Allmänna fältregler för flygning på Tullinge

TMF arrenderar från 2010 endast ett område i anslutning till början av bana 06.

Gräsklippning får göras vid använda depåer, start- och landningsområden SV banände 06 om inte annat meddelas från fastighetsförvaltaren.

Tillträde till flygning på fältet

För TMF medlemmar och deras gäster får in- och utfart endast ske via grind vid "Lida-vägen" (vid banände 33), vidare längs skogsväg till bana 06. Se skiss över området - se bild ovan. Grind eller bom skall låsas efter passage.

För att få flyga på Tullinge måste man vara medlem i TMF och årsavgiften till TMF och SMFF skall vara betald. Dock får medlem som betalt avgift föregående år utan att betala årets avgift flyga fram till det datum då SMFF försäkring upphör att gälla.

Medlem äger rätt att ta med gästflygare som tillfälligtvis får flyga utan att ha betalat medlemsavgift till TMF.

Frekvenstavlan skall stå i depå när aktivitet på fältet pågår. Förste man på fältet ser till att frekvenstavlan tas fram och ställs i depå. Siste man på fältet ser till att frekvenstavlan ställs in i klubbstugan efter avslutad flygning.

För att få flyga skall man sätta upp sitt giltliga medlemskort på frekevenstavlan. Sätt kortet vid aktuellt frekvensnummer respektive vid utrymme för 2,4 GHz. Gästflygare ska markera frekvens med id-kort eller liknande.

Modellflygare som ej innehar RC-certifikat/licens får endast flyga med instruktör. Instruktören skall ha giltligt RC-certifikat/licens för aktuell flygtillämpling.

Flygtider

Flygning får ske alla dagar 09.00 till 21.00, om ej annat meddelats. Eventuella förändringar av flygtiderna ovan, t.ex vid särskilda arrangemang, meddelas på TMF hemsida och anslås på klubbstugan.

Andra verksamheter på fältet 

MC-skolan och vägverket arrenderar 400 m av banan ned mot oss och TMF arrenderar endast 100 m. Utbildning av MC-förare ställer ibland krav på ett höghastighetsmoment som skall övas och avläggas prov på. Då kommer MC-skolan att använda även TMF del av banan för dessa övningar/prov. Då skall TMF flygare göra ett uppehåll i flygningen och ge MC-skolan utrymme för sin verksamhet. Normalt kommer utbildningsledaren och gör överenskommelse om detta med de piloter som vid tillfället är på plats.

Fältregler för säkerhet vid Flygning

Introduktion

Grunden för att kunna utöva vår hobby bygger på medlemmarnas respekt för varandras olika behov när det gäller flygning med radiostyrda modeller. Det är inte möjligt för alla flygtillämpningar att flyga samtidigt eller från samma pilotruta vilket gör att vi medlemmar/piloter måste komma överens när det gäller att skapa utrymme för alla att flyga. Reglerna är till för att ge piloter som flyger möjlighet att koncentrera sig på flygningen utan att störas av oordnade aktiviteter i närheten av pilotruta eller banan. Grunden för att det skall fungera på fältet är därför att man pratar med varandra och kommer överens för att alla skall kunna tillgodose sina behov av flygning.

Alla avsteg från säkerhetsreglerna skall vara överenskomna mellan alla för tillfället närvarande piloter och vara avsedda att ge utrymme för flygning (t.ex. vid solens läge på kvällen som gör att man vill flytta pilotrutan till andra sidan banan). Vid alla tillfälliga avsteg från reglerna ska säkerheten för flygning särskilt beaktas innan avsteget kan praktiseras.

I en förening som TMF så blir säkerhetsregler bara effektiva om de speglar medlemmarnas syn på säkerheten. Genom att alla repekterar dessa regler får vi en bra grund för att ge varandra mesta möjliga utbyte av vår gemensamma hobby.

Syfte med säkerhetsreglerna

Utgångspunkten för säkerhetsreglerna är att skapa utrymme och möjlighet för alla medlemmar att flyga så mycket som möjligt med radiostyrda modeller i enlighet med föreningens stadgar. Genom dessa regler vill vi bidra till att medlemmarna kan utöva sin hobby på ett säkert sätt och därigenom göra det positivt och roligt att flyga på Tullinge i TMF.

Pilotrutor och flygområde

Flygning är endast tillåten från pilotrutor och inom flygområde enligt nedan

Flygomr_06

Flygning med RC-flyg får endast ske från pilotruta RC-flyg. Se bild ovan (eller Bilaga_1_skiss-Flygområde_banände_06_v1.1.pdf) för information om det luftrum som gäller för flygning från RC-flyg.

Flygning med Kastflyg får endast ske från pilotruta Kastflyg. Hela området för Kastflyg ingårt i luftrummet för Kastflyg.

Det är inte tillåtet att samtidigt flyga från pilotrutorna RC-flyg och Kastflyg

Flygning med Parkflyg får ske från pilotruta Parkflyg eller från pilotruta RC-flyg. Se bild ovan (eller Bilaga_1_skiss-Flygområde_banände_06_v1.1.pdf) för information om det luftrum som gäller vid flygning från pilotruta Parkflyg.

Modeller får inte stå i "depå" inom pilotruta eller i bankant

Piloter som flyger samtidigt skall stå tillsammans i angiven pilotruta

Säkerhet vid flygning  

Förare till bilar som anländer eller lämnar fältet och skall korsa banan medans flygning pågår skall stanna vid bankanten, tuta 2 ggr och invänta klarsignal från flygande piloter innan man korsar banan.

Bilar skall köra in i depå via anvisad väg (se bild ovan eller Bilaga_1_skiss-Flygområde_banände_06_v1.1.pdf). Bilkörning på banan fram till depå är inte tillåtet.

Parkflyg kan flyga samtidigt med RC-flyg eller Kastflyg. För Parkflyg gäller att endast radiostyrning på 2,4GHz får användas vid samtidig flygning med RC-flyg eller Kastflyg.

Undvik att gå in på eller korsa banan när flygning pågår. Om möjligt vänta tills det blir paus i flygningen. Det åligger den som ändå måste beträda banan medans flygning pågår att högt meddela att man går ut på banan (t.ex. JAG GÅR UT PÅ BANAN) och invänta klarsignal (UPPFATTAT) från flygande piloter innan man går ut på banan.

Det åligger alla piloter att högt meddela omgivningen vid start, landning eller nödlandning (JAG STARTAR, JAG LANDAR, NÖDLANDNING).

Det åligger alla medlemmar att, om någon ur allmänheten i oförstånd vistas på banan (gående, cyklande, rullskidor etc.) skall den som blir varse detta snarast varna flygande piloter för att det är folk på banan.

Helikopter

Hovringsövning med helikopter skall ske på anvisad plats för hovringsträning (se bild ovan eller Bilaga_1_skiss-Flygområde_banände_06_v1.1.pdf). För helikopter med radiostyrning på 2,4 GHz är hovringsträning tillåten för samtidig flygning med RC-flyg eller Kastflyg.

All normal och avancerad 3D flygning med helikopter skall utföras från gällande pilotruta för RC-flyg. Avancerad 3D flygning med helikopter samtidigt med propellerflyg eller turbinflyg från pilotruta RC-flyg är inte tillåtet. Det åligger helikopterpiloten att se till att säkerheten för andra beaktas vid avancerad 3D flygning.

Turbinflyg

Piloter som flyger turbinmodeller skall svara för att en brandsläckare med minst 2 kg CO2 ("kolsyra") finns tillgänglig i närheten när motorn startas. Samtidig flygning med turbinmodeller och propellerflyg eller helikopter från pilotruta RC-flyg är inte tillåtet.

Radiostyrning på 35 och 40 MHz bandet

För användare av radiostyrning på 35 eller 40 MHz bandet gäller följande:

  • innan sändare får slås på skall man ha försäkrat sig om att ingen annan flyger på samma kanal
  • kanalen "bokas" genom att man fäster sitt medlemskort på frekvenstavlan vid "sin" kanal
  • när man slutat att flyga skall medlemskortet tas bort från frekvenstavlan för att visa att kanalen är ledig

Säkerhet i depå

Varje enskild medlem ansvarar för att den utrustning och modell man skall flyga med är flygvärdig och att den inte har brister som äventyrar andras säkerhet vid flygning eller i depå. Metallpropeller, skadad/reparerad propeller får inte användas.

Flygplan med förbränningsmotor bör tjudras före start av motor.

Det åligger alla piloter att vid uppvarvning av motor på marken (förbrännings- eller elmotor) förvissa sig om att inga åskådare befinner sig framför eller vid sidan av propellern. Uppvarvning av motorn får inte ske om risk för att skada andra vid t.ex. propellerbrott föreligger

Taxning av modeller i depå bör undvikas. Det åligger piloten att försäkra sig om att det går att taxa ut på banan eller in i depå på ett för andra säkert sätt

Vett och etikett

Piloter uppmanas att se till att undvika flygning mot det nybyggda området - tänk på ljudbuller.

Piloter uppmanas att använda moderna effektiva ljuddämpare på förbränningsmotorer för att undvika onödigt högt och störande buller.

TMF följer SMFF´s regler för mätning av tilllåtna ljudnivåer från modellflygplan.

Modellflygplan och tillhörande flygutrustning uppställs inom depåområde. Observera att depåområdet också är parkering för bilarna. Placera inte modellen i depån på sånt sätt att det hindrar eller försvårar för ankommande bilar att köra in i depå/parkering.

Åskådare bör uppehålla sig vid anvisad plats utanför depå, start- och landningsområde.

Lämna inte kvar på fältet eller i klubbstugan av det Du medfört till fältet. D.v.s. gör rent efter Dig !

Öppen eld får ej anordnas.

Hundar som vistas på fältet inom depåområdet eller vid stuga skall hållas kopplade

Lär dig de åtgärder, som är aktuella vid olyckshändelser, enligt vid klubbstugans anslagstavla befintlig skrift "OLYCKOR".

OBSERVERA ! Det är DU som är ansiktet utåt för TMF när du är på fältet. Uppträd hövligt och korrekt mot andra utomstående personer! Allmänheten har normalt inte kunskap eller insikt i riskerna med modellflyg.

Säkerhetsansvarig

Säkerhetsansvarig är Göran Ellingsén 08-917411 eller 070-5656706

Synpunkter på och anmärkningar mot säkerhetsregler meddelas säkerhetsansvarig eller någon styrelsemedlem. TMF styrelse har det slutliga ansvaret för att skapa, uppdatera och publicera dessa regler inom ramen för föreningens verksamhet. För efterlevnaden av reglerna är varje medlem personligt ansvarig för sina handlingar.

 

Skribent: Kenneth Näslund

Postadress:
Tullinge MF - Flygsport
Tullinge MF, Box 153
14723 Tumba

Kontakt:
Tel: 08-6072575
E-post: This is a mailto link

Se all info